Fontosnak tartjuk az adatok védelmét

A böngészési élmény fokozása, a személyre szabott hirdetések vagy tartalmak megjelenítése, valamint a forgalom elemzése érdekében sütiket (cookie) használunk. A "Mindet elfogadom" gombra kattintva hozzájárulhat a sütik használatához.

Menü

Vásárlási feltételek

A dokumentum letölthető és nyomtatható: innen

 

A HYDROPOOL HUNGARIA KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

1.            Az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása

1.1           A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Hydropool Hungaria Kft. (továbbiakban: Szállító, Szolgáltató, Vállalkozó), és a Szállító által a jakuzziszuro.hu weboldalon (továbbiakban: Webshop, Webáruház, Weboldal) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő látogató (Felhasználó) és vásárló (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szállító, Felhasználó és Vásárló a továbbiakban együttesen: Felek).

1.2           A Szállító adatai

                Név: Hydropool Hungaria Kft.

                Székhely, levelezési és panaszkezelési cím: 1039 Budapest, Batthyány utca 28.

                Telefonszám: + 36 30 645 7001 (elérhető: hétfő – péntek: 9:00 - 18:00,

                szombat: 9:30 - 14:00, vasárnap és munkaszüneti napokon nem elérhető)

                E-mail cím: info@jakuzziszuro.hu

                Cégjegyszékszám: Cg. 01-09-916432

                Adószáma: 14052732-2-41 

                Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-107111/2016        

                Tárhelyszolgálató (és elérhetőségei): ShopRenter.hu Kft.;

               4028 Debrecen, Kassai út 129.; +36-1/234-5012; info@shoprenter.hu

1.3          Hatálybalépés

1.3.1       Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálybalépésének napja a Webshopon történő közzétételének napja, azaz 2017. október 30-a és visszavonásig vagy az új ÁSZF hatályba lépéséig hatályban marad. Az ÁSZF rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Felhasználóra és Vásárlóra vonatkoznak. A Felhasználó a honlapon történő böngészéssel, a Vásárló a vásárlással megerősíti, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF-et a vásárlást megelőzően megismerte, azt elolvasta, rendelkezéseit megértette és elfogadta.

1.3.2       Szállító fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et indokolt esetben egyoldalúan módosítsa, ugyanakkor a mindenkor hatályos változatot a jakuzziszuro.hu Webshopon folyamatosan elérhetővé teszi és az ÁSZF módosítása a már megkötött szerződéseket nem érinti, visszamenő hatálya nincs. Valamennyi Felhasználóra és Vásárlóra a felhasználás vagy vásárlás napján hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

1.4          Általános tudnivalók

1.4.1       A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan Felhasználóra és Vásárlóra, aki a Szállító által üzemeltetett Webshopban bármilyen interakciót végez – ideértve a keresést, megtekintést és a vásárlást is. A Felhasználó és a Vásárló a Webshopon történő böngészéssel és a vásárlási folyamattal tudomásul veszi az alábbiakat:

1.4.2       A Szállító nem vállal felelősséget azért, hogy a Webshop mindenkor hozzáférhető, és a teljes tartalma bárki számára elérhető legyen, különös tekintettel olyan hibákra, melyek (internet vagy hálózati) kapcsolati, szoftveres vagy hardveres hibákra vezethetők vissza.

1.4.3       A Felhasználók és a Vásárlók a honlapon történő látogatással és vásárlással tudomásul veszik, hogy a Webshopon megjelenő szövegek, képek, leírások, egyéb tartalmi és formai elemek a Szállító tulajdonában álló, szerzői jog által védett elemek, melyek használatára és felhasználására a Szállító jogosult. Ezeket a tartalmi és formai elemeket vagy azok részleteit csak a Szállító írásos engedélye esetén a szerzői jogok jogosultjának nevének és a Webshop pontos címének feltűntetésével lehet letölteni, elektronikusan tárolni, felhasználni, értékesíteni vagy feldolgozni. Ezen írásos engedély hiányában tilos a Webshopban elhelyezett elemeket részben vagy egészben másolni, áthelyezni, vagy elektronikusan tárolni. A jakuzziszuro.hu webshop szerzői jogvédelem alatt áll. Minden vizuális megjelenés, grafika, szöveg és adat tartalom a Hydropool Hungaria Kft. tulajdona. A jakuzziszuro.hu webshop oldalainak és aloldalainak, képeinek, és adattartalmának bárminemű felhasználása, duplikálása, beágyazása csak a Hydropool Hungaria Kft. előzetes, írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges.

2.          A Felek közötti szerződés létrejötte

 

2.1.       Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a jakuzziszuro.hu Webshop oldalon keresztül magyar nyelven zajlik.

2.2.       A jakuzziszuro.hu Webshop áruházban történő vásárlásra különösen, de nem kizárólagosan, a következő jogszabályok vonatkoznak: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv."),  a 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről („Ptk.”), a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól, valamint a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet az egyes tartós termékekre vonatkozó kötelező jótállásról és a 373/2021. (V.30.) Kormányrendelet a fogyasztói adásvételről. A jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekre, valamint az ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó. A Szolgáltató és a vásárló adásvételi szerződést kötnek a termékre vonatkozóan és a szerződés a vásárló személyétől függően fogyasztói szerződésnek minősülhet. Fogyasztónak csakis az a természetes személy minősül, aki szakmája, önálló foglalkozása, illetve üzleti tevékenysége körén kívül jár el a termék megvásárlásakor, ami egyúttal azt is jelenti, hogy a terméket magánhasználatra (és nem üzleti célú, vagy üzemi használatra) vásárolja meg.

2.3.       A Webshopban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

2.4.       Webshop szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

2.5.       Kiskorú, vagy cselekvőképességében korlátozott személy nem veheti igénybe a Webshop szolgáltatásait. A jakuzziszuro.hu Webshopnak nem feladata és nincs is rá lehetősége, hogy tudja ill. kiderítse, hogy ki van az online tranzakciók során a felhasználói oldalon, ezért a felelősség kizárólag a kiskorú vagy a cselekvőképességében korlátozott személy törvényes képviselőjét terheli.

2.6.       A Vásárló a megrendelés leadását követően a megrendelése módosítására vagy visszavonására a megrendelés teljesítésének megkezdéséig (csomagolás lezárása) korlátlanul és következmények nélkül jogosult.

2.7.       A Vásárló (mint megrendelő) tudomásul veszi, hogy a megrendelés a Szállítónak a postázásnak a megkezdését jelző tájékoztatásának kiküldését követően a megrendelés visszavonását csak a szerződéstől történő elállás jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett teheti meg.

2.8.       A Webshop használatával kötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, a Szállító nem iktatja, utólag nem hozzáférhető, de az ÁSZF-et a visszaigazoló e-mailben a vásárló megkapja. Az ÁSZF magatartási kódexre nem utal. Jogi szempontból a Webáruházban leadott megrendelések kizárólag elektronikus formában kerülnek megkötésre és ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.

 

3.          Regisztráció / Bejelentkezés

 

3.1.       A Webshop-ban akár regisztrációval, akár anélkül is lehet vásárolni. A Webshop főoldalán található Regisztráció menüpont alatt az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. Regisztrációra magányszemélyként vagy jogi személyként is lehetőség van, melyet a kitöltendő adatlap tetején lehet kiválasztani.

3.2.       A regisztráció során, kapcsolati adatok, számlázási és szállítási cím, megadására továbbá hírlevélre való feliratkozásra van lehetőség.

3.3.       A regisztrációra a megrendelés leadását megelőzően a kosár felületről elindulva is lehetőség van.

3.4.       A Felhasználó és a Vásárló a rendelés összekészítésekor a jelölőnégyzetbe tett pipával kijelenti, hogy jelen ÁSZF és a Webshopban elérhető Adatvédelmi nyilatkozatban közzétetteket megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezeléshez hozzájárul. A Hydropool Hungaria Kft. adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-107111/2016

3.5.       A Szállítót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szállítót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szállítónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szállító minden regisztrációt egy önálló személyként kezel.

3.6.       A Vásárló a regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni, a megadott valótlan vagy más személyhez köthető adatok esetén elektronikus szerződés nem jöhet létre. A Szállító kizárja a felelősségét, amennyiben a Vásárló / Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe a Webshop felületét.

3.7.       A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után van lehetőség, ahol a korábbi és az aktív megrendelések adatai is elérhetőek. A Szállítót a regisztrált adatok Vásárló által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Továbbá a Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti, annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

3.8.       A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Vásárló (regisztrált Felhasználó) a felelős. Ha a regisztrált Felhasználó / Vásárló tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszóhoz jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles értesíteni a Szállítót az info@jakuzziszuro.hu e-mail címen. 

3.9.        A Szállítót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vásárló / Felhasználó jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szállítónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

3.10.      A Vásárló (vagy regisztrált Felhasználó) jogosult a regisztrációját bármikor törölni az info@jakuzziszuro.hu-ra küldött e-mail üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Szállító köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. A Vásárló / regisztrált Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs lehetőség.

 

4.          Megrendelés, termékinformáció, árak

4.1.       A Felhasználók és a Vásárlók a termékek képeit, a webáruház raktárkészletét és a termékek elérhetőségét, jellemzőit, lényeges tulajdonságait, méreteit (pl.: átmérő, hosszúság, felső nyílásátmérő, alsó nyílásátmérő, bruttó súly, javasolt medencetípus) érhetik el a Webshop aloldalakon. Azonban a termékeknél feltüntetett képek illusztrációk, a valóságtól színben és megjelenésben eltérhetnek.

4.2.       Amennyiben a Webshopon található bármely termék minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon a Webshop üzemeltetőjéhez a Webshop Kapcsolat fülön található elérhetőségeinek egyikén.

4.3.       A Webshopon megjelenített készletinformációk tájékoztató jellegűek, és arra az időpillanatra vonatkoznak, amikor a Webshop adatbázisa frissítve lett. A Szállító mindent megtesz azért, hogy ezek az adatok naprakészek legyenek, azonban a raktárkészlet gyors mozgásai miatt azokat szavatolni nem tudja, és így egyes termékeket annak ellenére kaphatónak mutathat még az adott termékoldal, hogy azok időközben elfogytak. Ezért a gyors készletmozgás miatti kiszállítás a tervezett határidőtől eltérhet, vagy adott esetben meghiúsulhat. A Szállító köteles minden esetben – a tudomásszerzéstől számított – 2 (kettő) munkanapon belül írásban értesíteni a vásárlót a határidő változásról vagy a kiszállítás esetleges meghiúsulásáról.

4.4.       Amennyiben a termék nem áll rendelkezésre, vagy nem beszerezhető, a Szállító fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el a megrendelést, és az esetlegesen a Vásárló részéről korábban eszközölt kifizetést a Vásárló számára haladéktalanul visszautalja.

4.5.       A vételár a Webshop teljes felületén mindig a kiválasztott termék melletti összeg, és az általános forgalmi adót már tartalmazza (bruttó ár). A termék vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét, és ahol az nincs külön jelezve, mindig csak egy db termékre vonatkozik. A termékek vételárai magyar forintban (HUF) kerülnek feltüntetésre. A Webshopban megrendelhető termékek árainak változtatási jogát a Szállító fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webshopban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás azonban a már megrendelt termékek / kiszállítási folyamatban lévő termékek vételárát nem befolyásolja.

4.6.       Amennyiben a legnagyobb körültekintés ellenére, de bármilyen ok következtében hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

4.7.       A Szállítót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

4.8.       A Regisztrációhoz a Főoldalról és a termék(ek) kiválasztása után a Kosár felületéről is el lehet jutni, de regisztráció nélkül is lehet vásárolni.

4.9.       A termékek kiválasztása és Kosárba helyezése a termékoldalakról kezdeményezhető a „Kosárba rakom” gomb használatával. A kiválasztást követően megjelenik a teljes Kosár a kiválasztott termék(ek)kel ahol az összegző táblázat alatt a „Vásárlás folytatása” gomb használatával folytatható a termékek közötti nézelődés és vásárlás, a „Tovább a pénztárhoz” gomb alkalmazásával pedig a fizetési folyamat indítható el.

4.10.     A Kosárban a kiválasztott termékek megtekinthetők, módosíthatók és törölhetők, az adatbeviteli hibák javíthatóak. Azonban a módosítás mentéséhez az adott termék mennyisége melletti frissítés ikonra kell kattintani, hogy a rendszer az új beállított értéket mentse el. A Kosár tartalma a Pénztár felületre lépést követően már nem változtatható meg.

 

4.11.    A Pénztár-ban az alábbi folyamaton kell a Vásárlónak lépésről – lépésre végig haladnia:

  1. Bejelentkezés / Regisztráció – ha ez korábban még nem történt meg.
  2. Adatok megadása – adatok módosítása, számlázási cím, szállítási cím beállítása
  3. Szállítási mód kiválasztása – házhozszállítás futárszolgálattal, személyes átvétel
  4. Fizetési mód megadása
  5. Rendelés összesítése – ÁSZF elfogadása (Vásárlási Feltételek)
  6. Megrendelem gomb – a valódi megrendelés az erre a gombra kattintással jön létre, mely a Vásárló részre fizetési kötelezettséget jelent, mivel ez a Vásárló részéről kötelező érvényű ajánlatnak minősül.
  7. Fizetés (jelenleg előre utalás,  utánvétel, banki átutalás vagy bankkártyás fizetés)

4.12.   A megrendelést követően a Szállító a csomagolás megkezdéséig tud változtatási kéréseket elfogadni, azonban, miután a megrendelt termék csomagolásra és postázásra került, a módosítási igényeket már nem áll módjában teljesíteni.

 

5.         Visszaigazolás

 

5.1.      A Vásárló által a „Megrendelem” gombra kattintással elküldött megrendelés a Szállító által késedelem nélkül automatikus visszaigazoló e-mail útján, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolásra kerül elektronikusan.

5.2.      A visszaigazoló e-mail tartalmazza az alábbi adatokat: regisztrált ügyfél adatait, számlázási adatokat, szállítási adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét és cikkszámát, bruttó egységárát, a megrendelt mennyiséget, a kiszállítási díjat, a nettó végösszeget, az ÁFA tartalmat, és a bruttó végösszeget. Továbbá egy linket, ahol a bejelentkezést követően a Vásárló megtekintheti korábbi, és a folyamatban lévő rendeléseit is.

5.3.      A visszaigazoló e-mail kizárólag arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy a megrendelése megérkezett, az nem jelenti a Vásárló ajánlatának elfogadását.

5.4.      A Vásárló köteles a visszaigazoló e-mail tartalmát ellenőrizni, az abban feltüntetett adatokat és linkeket részletesen áttekinteni, a megadott adatokat és paramétereket leellenőrizni. A hibásan, vagy nem kellő részletességgel megadott adatok okán felmerülő bárminemű probléma (szállítási vagy egyéb többletköltség, ellehetetlenülés, késedelem) a Vásárlót terheli, az a Vásárló kizárólagos felelőssége.

5.5.      A visszaigazoló e-mail a kötelező fogyasztói tájékoztatásokat és az ÁSZF-et is tartalmazza.

5.6.      A szerződés akkor tekinthető megkötöttnek, ha a Szállító kinyilvánítja a rendelés elfogadását, feldolgozását és elektronikus tájékoztatást küld a postázás tényéről. Ez alapján a Szállító köteles a megrendelt áru leszállítására és átadására, a Vásárló pedig köteles a megrendelt áru átvételére és a vételár megfizetésére.

5.7.      A Webshopot semmilyen felelősség nem terheli abban az esetben, ha a visszaigazolás és a postázásról adott tájékoztatás nem érkezik meg a Vásárlóhoz, mert az hibás e-mail címet adott meg, illetve esetlegesen az e-mail fiók tárhely telítettsége miatt az nem hozzáférhető.

 

6.         Termék kiszállítása, fizetése és átvétele

6.1.      Lehetőség van a megrendelt és összekészített csomagok ingyenes és személyes átvételére a Szállító Bemutatótermében: 1039 Budapest, Batthyány utca 28. szám alatt, az alábbi időpontokban: hétfő – péntek: 9:00 - 18:00, szombat: 9:30 – 14:00. Vasárnap és munkaszüneti napokon csomagok személyes átvételére nincs lehetőség.

6.2.      Személyes átvétel előtt a Szállító minden esetben telefonon vagy e-mailben előzetesen értesíti a Vásárlót, ha a megrendelt termékeket tartalmazó csomag összekészítésre került, és az átvehető.

6.3.       A Vásárló részére összekészített csomag személyes átvételére az összekészítés tényéről adott tájékoztatást követő 5 munkanapig van lehetőség. A Szállító fenntartja magának a jogot, hogy ettől egyedi elbírálás alapján eltérjen.

6.4.       Amennyiben a Vásárló 5 munkanapon belül nem jelentkezik az összekészített csomagért, a Szállító jogosult az összekészítésért csomagonként 1000 Ft+ Áfa előkészítési díjat felszámítani.

6.5.       A Szállító a megrendelt és házhoz szállítani kért termék(ek)et szállítási díj ellenében szállítja ki – kizárólag Magyarország területén - a kért szállítási címre saját szállítóeszközzel, szállítmányozó cég igénybevételével, postai szolgáltatás vagy egyéb közúti fuvarozás keretében.

6.6.       A házhozszállítás során az igénybe vett szállítmányozó cég (futár) illetve a postai szolgálatást nyújtó szolgálató ÁSZF-je is irányadó.

6.7.       A várható szállítási díj a kosárban a megrendelés előtt megjelenítésre kerül, majd a fizetési folyamatban is láthatóvá válik, a megrendelés előtti összesítésben már a pontos összeg látható, végül pedig a visszaigazolásban is megjelenik a díj mértéke. A kiszállítási összeg a felületen bruttó összeg és magyar forintban értendő. A Szállító a szállítási díj változtatásának a jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webshopban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már leadott megrendelések vételárát nem befolyásolja. Amennyiben több megrendelést ad le egyazon Vásárló, a Szállító fenntartja magának a jogot, a leadott megrendelések összevonására, de a már elindított csomagok utólagos összevonására azonban már nincs mód.

6.8.       Meghatározott időpontra történő szállítást a Szállítónak nem áll módjában vállalni, de a kiszállítás előtt a Szállító vagy annak megbízottja lehetőleg telefonon egyeztet a kiszállításról a regisztráció során megadott telefonszámon a Vásárlóval. A leszállított megrendelés megvizsgálása a Vásárló kötelezettsége, melyet a Vásárló az átadás-átvétel időpontjában köteles megtenni (és ennek legalább a csomagolás sértetlensége ellenőrzésére ki kell terjednie); az átvett, becsomagolt termék(ek) mennyiségi és minőségi vizsgálatát a csomagolás sérült állapota esetében a Vásárló köteles haladéktalanul megkezdeni, az esetleges terméksérülésekről a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni, de javasoljuk, hogy jelentősen sérült (lezúzott, szakadt) csomagot ne vegyen át a Vásárló, hanem a futárnál jegyzőkönyvet vetessen fel.

6.9.       Kérjük, hogy a fogyasztónak minősülő Felhasználó a saját érdekében a csomagot kézbesítéskor a futár előtt vizsgálja meg és a termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén kérje a futártól jegyzőkönyv felvételét, azzal, hogy természetesen nem köteles sérült csomagot/sérült terméket átvenni.  Fogyasztónak nem minősülő vásárlóink kötelesek a csomagot és a terméket kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni abból a szempontból, hogy észlelhető- e akár a csomagoláson, akár a terméken bármilyen sérülés – utólagos, dokumentálatlan (jegyzőkönyv nélküli) reklamációt ebben a körben a Szolgáltató a nem fogyasztó vásárlóitól később nem, vagy csak részlegesen fogad el.

6.10.      Nem fogyasztó Vásárló az esetlegesen észlelt hiányosságot (a terméket illető mennyiségi, illetve minőségi kifogás) annak felfedezését követően haladéktalanul köteles a Szállítóval írásban közölni.

6.11.      A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg, az át nem vett csomagok kiszállítási költségét a Vásárlóra terheljük.

6.12.     Szállító köteles a megrendelt árut I. osztályú minőségben a szóban forgó árura vonatkozó valamennyi magyar és EU minőségi, környezetvédelmi, egészségügyi, higiéniai és egyéb jogszabályban ill. szabványban foglalt az árura, illetve azok szállítóira vonatkozó követelményeknek eleget tenni. Legkésőbb a termék(ek) átadás-átvételével egyidejűleg a Szállító köteles a vásárlással kapcsolatos számviteli bizonylatokat (szállítólevél, számla) előírásszerűen kiállítani és azt a Vásárló részére átadni. A jogszabályi előírások szerint továbbá a Szolgáltató a termékek magyar nyelvű használati útmutatóit, a jótállási jegyet, ill. garanciafeltételeket szintén a Vásárló rendelkezésére bocsátja.

7.         Fizetés

7.1.      A Vásárló az alábbi átvételi és fizetési módok közül választhat a megrendelés során:

  • Személyes átvétel esetén a Bemutatóteremben: készpénz, bankkártya, banki előre utalással,
  • Házhoz szállítás esetén: utánvét készpénzben, bankkártyával, banki előre utalás, online bankkártyával

Fizetési módok:

a)       Fizetés készpénzben: megrendelés az áru átvételekor készpénzben, magyar forintban egyenlíthető ki, személyes átvétel esetében a Szállító Bemutatótermében, házhoz szállításnál a futárnál.

b)       Fizetés banki előre utalással: megrendeléskor egy díjbekérő számlát küldünk e-mailben, melyen megtalálhatóak az átutaláshoz szükséges adatok: név, bankszámlaszám, utalandó összeg. Előre utalás esetén minden esetben kérjük a megrendelési számot, számlaszámot a közlemény rovatban feltüntetni. A termék személyes átvétele vagy kiszállítása csak a teljesítés pénzügyi feldolgozását követően lehetséges, melynek megtörténtéről e-mailben értesítést küld a Szállító.

c)       Fizetés a Bemutatóteremben bankkártyával (POS terminál használatával): az UniCredit Bank POS terminálján keresztül a Bemutatóteremben, amely a legjelentősebb kártyatársaságok (MasterCard, VISA) kártya termékeinek, illetve számos más kibocsátó plasztik kártyáinak elfogadására is alkalmas, ez alól az American Express kártyák kivételt képeznek. Mindazon bankkártyák körét jelenti, amelyek szerepelnek az UniCredit Bank Bankkártya-elfogadási Üzletszabályzatában. Az elektronikus elfogadás a bankkártyán található chip leolvasásával, illetve érintőkártya esetén a kártya leolvasóhoz történő érintésével, vagy amennyiben a kártya nem rendelkezik chip-pel, a kártya mágnescsíkjának leolvasásával történik.

d)       Bankkártyás fizetés az online felületen: az online fizetés az UniCredit Bank által üzemeltetett virtuális POS szolgáltatáson keresztül zajlik. Az elfogadás devizaneme minden esetben Magyar Forint (HUF), melynek értelmében a tranzakció engedélyezése és a kereskedő felé történő elszámolás devizaneme is kizárólag Magyar Forint lehet. A tranzakció valamennyi résztvevője csak a számára releváns információk birtokába juthat, tehát a biztonságot alapvetően az adatok szétválasztása alapozza meg. A rendszer használata azt eredményezi, hogy a vásárlóval, vásárlással, termékkel, szolgáltatással kapcsolatos adatok kizárólag a kereskedő birtokába juthatnak, míg a bankkártya adatokat csak az UniCredit Bank kaphatja meg. A tranzakció engedélyezését követően a kereskedő csak arról kap értesítést, hogy sikeres vagy sikertelen volt-e a vásárlás, a fizetést lebonyolító internetes oldal adattartalmáról nem kap információt. Az UniCredit Bank az alábbi bankkártyák internetes elfogadását vállalja azzal a kitétellel, hogy a kártya jelenléte nélkül történő fizetés (Card Not Present) lehetőségét alapvetően a kártyát kibocsátó bank határozza meg:

                      VISA dombornyomott kártyák

                      VISA Electron kártyák, (a kártyát kibocsátó bank döntésétől függően)

                      V PAY kártyák, (a kártyát kibocsátó bank döntésétől függően)

                      MasterCard dombornyomott kártyák

                      MasterCard Electronic kártyák, (a kártyát kibocsátó bank döntésétől függően)

                      Maestro kártyák. (a kártyát kibocsátó bank döntésétől függően)

                      Kizárólag internetes fizetésre kibocsátott kártyák

7.2.       Az online bankkártyás fizetés folyamata:

A tranzakció szereplői ugyanazok, mint hagyományos, bolti vásárláskor, POS terminál használatakor. Ez magába foglalja a kártyabirtokost, az elfogadó kereskedőt, a kibocsátó bankot és a kártyaelfogadó bankot, jelen esetben az UniCredit Bankot.

7.3.       A vásárlás során:

1.)         A vásárló összeállítja az igényének megfelelő termékekből álló kosarat az internet áruházban, megadja s szállításhoz szükséges információkat, majd a fizetési módnál kiválasztja az online bankkártyás fizetést.

2.)        Ezután az internet áruházi rendszerbe telepített fizető modul elküldi a bank virtuális POS alkalmazásának a tranzakció adatait, (összeg, pénznem, vásárló IP címét, valamint a tranzakció tömör leírását), majd ugyanez a fizető modul visszakapja a bank által adott tranzakciós azonosítót.

3.)        A vásárló ezután átirányításra kerül a bank fizetési oldalára, ahol a tranzakció azonosítója is feltüntetésre kerül. Az ekkor megjelenő, az UniCredit Bank emblémáját tartalmazó fizetői oldalon kell a vásárlónak megadnia a kártyaadatokat (név, kártyaszám, lejárat, érvényesítési kód). A maximális biztonság érdekében minden esetben teljes átirányítás történik, az ún. iFrame használatával a szolgáltatást az UniCredit Bank nem nyújtja a vele szerződő kártyaelfogadók részére.

4.)        Ezt követően történik meg az online engedélykérés a kártya elfogadására, amely, ha sikeres volt, megtörténik a tranzakció.

5.)        Végül a vásárló visszairányításra kerül az internet áruházba a tranzakció azonosítójával, majd az UniCredit Banktól megérkezik az információ a tranzakció sikerességére vonatkozóan.

8.          Fogyasztónak (magánszemély) minősülő Vásárló jogszabályon alapuló elállási joga

8.1.       Ha a Vásárló fogyasztónak (magánszemély) minősül, megilleti az elállás joga a távollévők között megkötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet 20. §-a értelmében a Webshopon vásárolt áruk tekintetében.

8.2.       A fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult a termék adásvételére vonatkozó szerződés esetén az előző bekezdésben hivatkozott kormányrendeletben felsoroltak alapján a megrendelt és átvett termék átvételi napjától számított 14 (tizennégy) naptári napon belül a szerződéstől indoklás nélkül elállni, továbbá a fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja között is gyakorolhatja (tehát még a kiszállítást megelőzően).

8.3.      Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát kell eljuttatnia (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Szolgáltatóhoz, annak jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségei igénybevételével, ill. a jelen ÁSZF 1-es számú Mellékletében található „Elállási nyilatkozat” című minta-dokumentumot is használhatja az elállási nyilatkozata megtételéhez. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

8.4.      A fogyasztónak minősülő Vásárlót nem illeti meg az elállási jog a hivatkozott kormányrendelet 29§ e) pontjában foglaltak alapján olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után már nem küldhető vissza. Ilyen higiéniai termékek a Webshopban forgalmazott szűrők / víztisztító filterek és fúvókák is, így ezeknél a termékeknél a vásárló nem gyakorolhatja az indokolás nélküli elállási jogát, amennyiben az átvett termék védőfóliája már felbontásra került. Amennyiben ezen termékek esetében a védőfólia még sértetlen, a Vásárló elállási jogát gyakorolhatja.

8.5.      A fogyasztónak minősülő Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a fogyasztónak minősülő Vásárló nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, így szerződése továbbra is hatályban marad. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztónak minősülő Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát az elállási időszak alatt (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szállító részére.

8.6.      A fogyasztónak minősülő Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt termék(ek)et késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozat közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni a Szállító részére az alábbi postacímre:

Hydropool Hungaria Kft. - 1039 Budapest, Batthyány utca 28.

8.7.     A termék a Szállító részre történő visszaküldésének költsége a fogyasztónak minősülő Vásárlót terheli. A Szállítónak utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül azonban az elállás kapcsán a Vásárlót semmilyen más költség nem terheli.

8.8.     Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől (az arról szóló értesüléstől) számított 14 naptári napon belül a Szállító visszatéríti a teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, beleértve a kiszállítás költségét is, kivéve azonban azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a fogyasztónak minősülő Vásárló esetleg a felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott (pl. expressz kiszállítás).

8.9.      A fogyasztó elállása esetén a Szállító jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg nem kapta vissza a terméket. Elállás esetében a terméket a fogyasztó köteles teljes egészében (azaz a tartozékokkal, alkotórészekkel és teljes dokumentációval együtt), sértetlenül, tisztán, és ha lehetséges, az eredeti csomagolásában visszajuttatni a Szolgáltató részére. Kérjük, amennyiben már nincs meg az eredeti csomagolás, akkor a visszaküldött terméket az eredeti csomagolásával egyenértékű védelmet biztosító csomagolóanyagban küldjék vissza, olyanban, ami alkalmas a termék állagának megóvására. A visszaküldés során, így a csomagoláskor a Vásárló gondosan köteles eljárni.

8.10.    A Szállító a visszatérítéskor a fogyasztónak minősülő Vásárló vásárlás során használt fizetéskor megadott bakszámlaszámlájára, vagy a Vásárló saját, egyeztetett bankszámlaszámára utalja vissza az összeget. Készpénz visszafizetésére technikai okokból nincs lehetőség.

8.11.    A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja a felmondási jogát - megtérítését. Olyan esetekben, amikor a termék extrém mértékű, vagy rendeltetésellenes használatának nyomai láthatóak a visszaküldött terméken, Szolgáltató fenntartja magának a jogot az ebből fakadó jogai érvényesítésére.

8.12.    Nem illeti meg a fogyasztót indokolás nélküli elállási jog a megrendelt szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti. Amennyiben a Fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően, de befejezését még megelőzően kíván felmondani, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltatónál a munka megkezdésével felmerült, ésszerű és indokolt költségeit.

9.         Kiegészítő rendelkezések

9.1.      A Szállító minden felelősséget kizár a Webshop Felhasználói által tanúsított magatartásokért. A Felhasználók kizárólagosan és teljes mértékben felelősek a saját magatartásukért. A Szállító a jogszabályi keretek között eljáró hatóságokkal teljes mértékben együttműködik, az esetleges jogszabálysértések felderítése érdekében.

9.2.      A Webshop tartalmazhat olyan linkeket, vagy utalásokat, amely más szolgáltatók elektronikus oldalaira mutathatnak, azonban a Szállító nem vállal felelősséget ezen szolgáltatók tevékenységéért, illetve adatvédelmi megfelelőségéért.

9.3.      A Webshop nem vállal felelősséget a rendszer használatából eredő károkért. A Felhasználók és Vásárlók kizárólag saját kockázatukra használhatják, és elfogadják, hogy a Szállító nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért.

9.4.      A Webshopra mutató link csak a Hydropool Hungaria Kft engedélyével elhelyezhető, a linkelő honlap nem adhat és tartalmazhat valótlan információt a jakuzziszuro.hu webshopról, és nem tartalmazhat jogszabályt, közízlést vagy harmadik személy jogait sértő tartalmat. A linkek elhelyezésére vonatkozó szabályok megsértése esetében a Hydropool Hungaria Kft. jogosult a link azonnali eltávolíttatására, és arra, hogy a jogsértéssel összefüggő és felmerült kárának a megtérítését követelje.

9.6.      A Hydropool Hungaria Kft. fenntartja jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a jakuzziszuro.hu, jacuzziszuro.hu [CM1] domain nevekre és a hozzájuk tartozó aldomainekre, és aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületekre. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Webshop adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul. Továbbá tilos a keresőmotorok megkerülésével a Webshop adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni. 

10.      Kellékszavatossági tájékoztatások

10.1.   A vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén a fogyasztó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek oka a termék átadása időpontjában már léteztek. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a Vásárló az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti kellékszavatossági igényeit.

10.2.   A Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az általa választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, de az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

10.3.   Fogyasztói szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő egy éven belül a fogyasztó által felismert hiba oka már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A kellékszavatossági igény érvényesíthetőségének azonban feltétele, hogy igazolja a Vásárló, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (pl. számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a fogyasztónak felróható okból keletkezett, nem köteles az általa támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már a fogyasztó köteles bizonyítani vita esetében, hogy az általa felismert hiba oka már a teljesítés időpontjában is megvolt. Fogyasztónak nem minősülő vásárlóinkat nem illeti meg az első egy évben az említett vélelem, a bizonyítási terhet ők a teljesítés időpontjától viselik, ha kellékszavatossági igényt kívánnak érvényesíteni.

10.4.    A JOGSZABÁLY SZERINTI TÁJÉKOZTATÁS A KELLÉKSZAVATOSSÁGRÓL A FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ VÁSÁRLÓKNAK

Milyen esetben élhet a Vásárló a kellékszavatossági jogával?

A Szállító hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben a Vásárló kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Választása szerint a Vásárló az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szállító számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szállító költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szállító adott okot.

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a Vásárló figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A Vásárló a Szállítóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szállító nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

10.5.     Termékszavatosság – fogyasztónak minősülő Vásárló esetében

10.5.1.  Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, és csakis a fogyasztónak minősülő vásárló, a termék gyártójától. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a fogyasztónak kell bizonyítania. A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

10.5.2.   A JOGSZABÁLY SZERINTI TÁJÉKOZTATÁS:

Milyen esetben élhet a Vásárló a termékszavatossági jogával? Ingó dolog (termék) hibája esetén a Vásárlót – választása szerint – kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényét érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg a Vásárlót termékszavatossági igénye alapján? Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak? A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti a Vásárló a termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét a Vásárló? Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk a Vásárló figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

11.      Jótállás

11.1.   Jótállást (avagy hétköznapi nevén garanciát) a Szolgáltató a fogyasztónak minősülő vásárlói számára kötelező jótállásként biztosít, azokra a termékekre, melyek a 151/2003 (IX.22.) Kormányrendelet hatálya alá tartoznak (lásd lentebb). A fogyasztóknak a kötelező jótállást az irányadó jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve, a jótállási jegyben és a lentebb leírtak szerint biztosítjuk a kötelező jótállásos termékekre. Nem fogyasztó vevőinknek a Ptk. szerinti kellékszavatosságot biztosítunk, jótállást nem.

11.2.    Fentiektől függetlenül a webáruházban megvásárolható egyes termékek különböző gyártói lehetséges, hogy különböző időtartamokra ún. gyártói jótállást is biztosítanak a fogyasztónak – és a gyártói jótállásra a 373/2021 (VI.30.) Kormányrendelet irányadó, melynek alapján a fogyasztó a gyártói jótállás tartama alatt bekövetkező hibás teljesítés esetében közvetlenül a gyártótól követelhet kijavítást vagy kicserélést.

11.3.     A Szállítót terhelő (ktelező) jótállási kötelezettség időtartamát és feltételeit a termékhez mellékelt „Garanciafeltételek (mint „Jótállási jegy”) illetve az ÁSZF jelen része és az ÁSZF részét képező „A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató” melléklet tartalmazza.

11.4.    Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály eladási érték függvényében egy-kettő-három éves kötelező jótállási időtartamot ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új termékekre kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik. Szolgáltató egyes termékei (pl. sporteszközök) tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében történő felsorolásuk okán. Ezen termékekre a jogszabály – eladási ár függvényében – egy, kettő vagy három éves kötelező jótállási időtartamot ír elő.

11.5.     A kötelező jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Amennyiben azonban a kötelező jótállásos termék/készülék üzembe helyeztetésére az átadást követő hat hónapon túl kerül sor, akkor a határidő az átadás napjával kezdődik.

11.6.     A 2021. január 1. napjától kötött fogyasztói szerződéseknél sávosan alakul a kötelező jótállás határideje, ekként: a 10 ezer forintot elérő, de 100 ezer forintot meg nem haladó eladási árú termékekre a kötelező jótállás időtartama egy év, továbbá a 100 ezer forintot meghaladó, de 250 ezer forintot meg nem haladó eladási ár esetében kettő, és a 250 ezer forint eladási ár feletti eladási árú termékekre pedig három év.

11.7.    Ha a fogyasztó a kötelező jótállásos termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

11.8.    A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt az Ügyfél a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre) újból kezdődik.

11.9.    Amennyiben a kötelező jótállásos termék első alkalommal történő javítása során megállapítja a Szolgáltató, miszerint az nem javítható, akkor a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában nyolc napon belül kicseréli azt, illetve ha a csere nem lehetséges, visszatéríti annak a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton vagy nyugtán feltüntetett vételárát a fogyasztó részére. Amennyiben a Szolgáltató érdekkörébe eső, számára felróható ok miatt a kijavításra a kijavítási igény közlésétől számított harminc napon belül nem kerül sor, és a fogyasztó eltérően nem rendelkezik, úgy a Szolgáltató biztosítja a termék nyolc napon belüli cseréjét (és ezt a Felek dokumentálják), vagy ha cserére nincs lehetőség, akkor a számlán vagy a nyugtán feltüntetett vételár visszatérítésére jogosult a fogyasztó (szintén 8 napon belül).

11.10.    Amennyiben a kötelező jótállási határidőn belül a termék három alkalommal történő kijavítást követően ismételten meghibásodik, és a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és nem kívánja a terméket kijavítani vagy kijavíttatni, akkor a berendezést nyolc napon belül kicseréljük. Amennyiben a kicserélésre nincs mód, a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton vagy nyugtán feltüntetett vételárat 8 napon belül visszatérítjük.

11.11.     A rögzített bekötésű, illetve a tíz kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható berendezést az irányadó jogszabálynak megfelelően az üzemeltetés helyén javítjuk. Ha a javítás a helyszínen nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról gondoskodunk, azzal, hogy a 100 kg alatti súlyú berendezésekért, ha annak a szervizünkben történő javítására van szükség, futárt küldünk.

11.12.    FELELŐSSÉGET KIZÁRÓ KÖRÜLMÉNYEK

a) Nem tartozik se kötelező, se szerződéses jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Vásárló részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

-      szakszerűtlen üzembe helyezés,

-      rendeltetésellenes használat,

-      a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,

-      helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,

-      elemi kár, természeti csapás okozta.

b) Az előírt karbantartás(ok), tisztítások elmulasztásából keletkező, ill. a természetes elhasználódásból/kopásból/avulásból származó hibákért, meghibásodásokért sem felel a Szolgáltató (sem jótállás, sem szavatosság keretében, de költségtérítés ellenében a pótlás, javítás megrendelésére van lehetőség).

11.13.    Szállító köteles az áru átadásával egyidejűleg átadni a Vásárlónak a garanciafeltételeket, jótállási jegyet, magyar nyelvű üzembehelyezési, javítási, üzemeltetési, karbantartási és használati tájékoztatót („Használati Utasítás”), valamint köteles írásbeli tájékoztatást adni a termékre vonatkozó, a Vásárlót érintő, egyéb fontos tudnivalókról.

11.14.     A Vásárló a szállítás, ill. az megvizsgálását, az átadás-átvétellel egyidejűleg köteles megkezdeni és ezt követően esetleges minőségi kifogását haladéktalanul a Szállító részére bejelenteni. Az áru átvétele során nem kell vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyek minőségét tanúsítják ill. amelyekre a jótállás vonatkozik.

11.15.     A jótállási idő alatt felmerült hibát vagy hiányosságot a Szállító a Vásárló választásától függően köteles saját költségére haladéktalanul kiküszöbölni, vagy a szállítást, ill. a szolgáltatást hibátlanul újból elvégezni.

11.16.    Amennyiben, a Szállító a hiba, ill. a hiány kiküszöbölését vagy az új szállítást, ill. a szolgáltatás újbóli elvégzését a Vásárlóval közösen kitűzött megfelelő határidőn belül nem végzi el, vagy azt nem vállalja, akkor a Vásárló jogosult választása szerint: a Szállító költségére és veszélyére a kijavítást vagy az új szállítást elvégezni,  vagy árleszállítást igényelni, illetve végső soron a szerződéstől részben vagy egészben elállni.

11.17.    A Vásárló minden esetben jogosult a kárainak megtérítését is követelni a Szállítótól.

12.        Minőségi kifogások intézése, reklamáció

12.1.      A hibás teljesítés miatti kifogás és igény – így kellék/termékszavatossági vagy jótálláson alapuló igény  - az arra nyitva álló határidőben a Webshop kapcsolat pontján keresztül, az info@jakuzziszuro.hu e-mail címen, vagy személyesen a Hydropool Hungaria Kft. Bemutatótermében (a 1039 Budapest, Batthyány utca 28. alatt) jelenthető be.  

12.2.      Ha a Vásárló nem minősül fogyasztónak, a hiba miatti követelés az áru átvételétől számított egy (1) éven belül elévül.

12.3.      A Vásárló köteles a vásárolt termék átvételekor a csomagot ellenőrizni, és amennyiben a csomagolás sérült, bontott a csomag, a kiszállítójának ezt haladéktalanul jelezni és jegyzőkönyv felvételét kérni, vagy a fuvarlevél megjegyzés rovatában észrevételt tenni, és a Szállítónak a jegyzőkönyv másolatát vagy az észrevételt továbbítani. Ennek elmulasztása esetén a Szállító nem vállal felelősséget a küldeményben keletkezett károkért.

12.4.      Abban az esetben, ha a Vásárlónak mennyiségi vagy minőségi kifogása van, reklamációját az ÁSZF elején felsorolt csatornákon juttathatja el a Szállító részére. A kiszállító díjmentesen visszaszállítja a terméket, amennyiben véletlenül más, vagy nem akkora mennyiségű terméket küldött, illetve a termék sérült. Ezt követően haladéktalanul felveszi Vásárlóval a kapcsolatot és díjmentesen kiszállítja a megrendelt terméket.

12.5.      A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy kötelező jótállási igényről jegyzőkönyvet vesz fel, melynek másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátja. Nem fogyasztó vásárlóink panaszáról szintén felveszünk jegyzőkönyvet.

12.6.      A minőségi kifogásokkal kapcsolatos reklamációra a Szállító haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül érdemi választ ad, egyéb panaszok esetében pedig 30 napon belül válaszol érdemben a fogyasztónak minősülő Vásárló részére, írásban.

13.         Panaszkezelés, jogérvényesítési fórumok

13.1.      A Felek igyekeznek az esetlegesen felmerülő vitájukat elsősorban békés úton, tárgyalások útján egymással rendezni. Amennyiben a fogyasztó és a Szolgáltató nem jutnak egyezségre, úgy a fogyasztó jogosult a saját lakhelye szerint illetékes gazdasági kamara mellett működő békéltető testülethez, vagy a Szolgáltató székhelye szerint illetékes „Pest Megyei Békéltető Testülethez” fordulni. Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240. Telefon / Fax: +36 1 269 0703, +36 1 784 30 76, +36 1 784 31 49; E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Levelezési cím: Pest Megyei Békéltető Testület, 1364 Budapest, Pf.: 81 Az egyes békéltető testületek elérhetőségéről jelen ÁSZF 3-as számú Mellékletéből tájékozódhat a fogyasztó. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, azt igénybe veszi.

13.2.      Felek bírósághoz is fordulhatnak. Polgári peres eljárás esetén a Felek, ha a Vásárló nem minősül fogyasztónak, – értékhatártól függően – a Szentendrei Járásbíróság, illetve a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

13.3.      Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben a fővárosi és megyei kormányhivatal,  illetőleg a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A hivatalok elérhetőségeiről a fogasztó itt tájékozódhat: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

13.4.      A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr  

14.        ÁSZF egyoldalú módosítása

14.1.     A Hydropool Hungaria Kft. jogosult jelen ÁSZF-et indokolt esetben egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre egységesen alkalmazandóak, de visszamenő hatállyal nem bírnak.

14.2.     A Hydropool Hungaria Kft. továbbá fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, módosítást vagy javítást (grafikai, tartalmi, folyamati) hajtson végre a jakuzziszuro.hu Webshopon előzetes tájékoztatás, bejelentés nélkül.

14.3.     Jelen ÁSZF kinyomtatható, letölthető a Szolgáltató következő weboldaláról:  jakuzziszuro.hu 

 

© Hydropool Hungaria Kft. 2022.február 21.

 

Mellékletek:

1. számú Melléklet: Elállási/felmondási nyilatkozat minta

2. számú Melléklet: A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

3. számú Melléklet: Tájékoztatás a békéltető testületek elérhetőségeiről

 

1. számú Melléklet

Elállási / Felmondási nyilatkozat minta

Figyelem! Csak a szerződéstől való elállási / felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza!

Címzett:

Hydropool Hungaria Kft.

1039 Budapest, Batthyány utca 28.

+ 36 30 645 7001

info@jakuzziszuro.hu

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/termékek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

__________________________________________________________________________________

(Kérjük tételesen felsorolni a számlán szereplő terméknév / kód alapján a termék(ek)et és azok darabszámát!)

Szerződéskötés időpontja / átvétel időpontja: ­­20­­­_______.­­­­_______________.­­­_______

A Vásárló (fogyasztó neve – számla alapján):________________________________________

A Vásárló címe (fogyasztó címe – számla alapján): ___________________________________

A Vásárló kiszállítási címe: ______________________________________________________

A Vásárló (fogyasztó) aláírása: ___________________________________________________

Kelt (dátum): ­­20­­­_______.­­­­_______________.­­­_______

 

2. számú Melléklet

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

fogyasztók (magánszemély) minősülő vásárlók részére

(melléklet a 45/2014. (II.26) Korm. rendelethez)

1. KELLÉKSZAVATOSSÁG

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Hydropool Hungaria Kft. (rövidített nevén Hydropool Kft.) hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Hydropool Hungaria Kft. (rövidített nevén Hydropool Kft.) vállalkozás nyújtotta.

A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

2. TERMÉKSZAVATOSSÁG

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését

kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól,

ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

3. JÓTÁLLÁS

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén a Polgári Törvénykönyv alapján a Hydropool Hungaria Kft. (rövidített nevén Hydropool Kft.) jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Hydropool Hungaria Kft. (rövidített nevén Hydropool Kft.) az újonnan értékesített termékeire vonatkozóan 1 év kötelező jótállást vállal, melynek részletes feltételeit a jótállási jegy, illetve a szerződés elválaszthatatlan részét képező Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

3. számú Melléklet a békéltető testületek elérhetőségeiről

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefon: +36 72 507-1524

Fax: +36 72 507-152

E-mail: info@baranyabekeltetes.hu  

Honlap: http://www.baranyabekeltetes.hu/kapcsolat/

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228.

Telefon: +36 76 501 525, +36 70 702 8403

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Honlap: http://www.bacsbekeltetes.hu/

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: +36 (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: +36 (66) 324-976

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu  

Honlap: http://www.bmkik.hu/  

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: +36 (46) 501-091, 501-870

Fax száma: +36 (46) 501-099

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Honlap: http://www.bekeltetes.borsodmegye.hu/


Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: +36 (1) 488-2131
Fax száma: +36 (1) 488-2186
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Honlap: http://bekeltet.hu/

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: +36 (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: +36 (62) 426-149
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Honlap: http://www.bekeltetes-csongrad.hu/

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: +36 (22) 510-310 vagy 510-323
Fax száma: +36 (22) 510-312
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu   

Honlap: http://www.bekeltetesfejer.hu/kapcsolat/

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: +36 (96) 520-217
Fax száma: +36 (96) 520-218
E-mail cím: bekeltetot@gymskik.hu

Honlap: http://www.bekeltetesgyor.hu/

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszáma: +36 (52) 500-710 vagy 500-745
Fax száma: +36 (52) 500-720
E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Honlap: https://www.hbmbekeltetes.hu/ 

Heves Megyei Békéltető Testület
Postacíme: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszáma: +36 (36) 416-660/105 mellék
E-mail cím: hkik@hkik.hu 

Honlap: http://www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-testulet

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305.-306. szoba
Telefonszáma: +36 (56) 510-621 
E-mail:  bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Honlap: http://jaszbekeltetes.hu/    

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: +36 (34) 513-010 - 36-os mellék
E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

Honlap: www.kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: +36 (32) 520-860
Fax száma: +36 (32) 520-862
E-mail cím: nkik@nkik.hu
Honlap: http://www.bekeltetes-nograd.hu/ 

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
Levelezési címe: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefon és fax: +36 (1)- 269-0703 vagy 784-3076  vagy 784-3149
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php

 

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.
Telefon: 06-82-501-000
E-mail: skik@skik.hu
Honlap: http://skik.hu/hu/bekelteto-testulet

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefon: 06-42-420-180

Fax: 06-42-420-180

E-mail cím.: bekelteto@szabkam.hu

Honlap: http://bekeltetes-szabolcs.hu/

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefon: 06-74-411-661

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu

Honlap: http://www.tmkik.hu/hu/tmkik/bekelteto-testulet-5984

 

Vas megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefon: 06-94-312-356

Fax: 06-94-316-936

E-mail: pergel.bea@vmkik.hu

Honlap: http://vasibekelteto.hu/

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220

Telefon: 06-88-429-008, 06-88-814-111

Fax: 06-88-412-150

E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Honlap: https://bekeltetesveszprem.hu/index.php/elerhetoseg/

 

Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefon: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Honlap: https://www.bekelteteszala.hu/