Termékek Menü

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi szabályzat

(www.jakuzziszuro.hu, jakuzziszuro.hu)

1. A Szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Hydropool Hungaria Kft. (székhelye: 1039 Budapest, Batthyány u. 28.; cégjegyzékszáma: 01 09 916432; adószáma: 14052732-2-41; a továbbiakban: Társaság) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési rendelkezéseket, egyúttal biztosítsa az érintett információs önrendelkezési jogának és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését.

2. A Társaság adatvédelmi szabályzata az alábbi jogszabályokon alapul:

2.1. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.);

2.2. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);

2.3. az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;

2.4. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.

2.5. Az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

2.6. A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, (a továbbiakban DM. törvény);

3. Fogalmi meghatározások

Jelen Szabályzat alkalmazása során:

3.1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy vagy gazdasági társaság, aki a Társaság részére személyes adatát közli személyesen, írásban, avagy elektronikus úton, a Társaság honlapjain;

3.2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, címe, telefonszáma, email címe, azonosító jele, képmása, valamint minden egyéb az azonosított, vagy azonosítható érintettre vonatkozó adat;

3.3. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

3.4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

3.5. adatkezelő: a Társaság, amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtja;

3.6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, rögzítése;

3.7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

3.8. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

3.9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

3.10. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

3.11. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval, az adatok megismerésére jogosulttal.

4. A Szabályzat hatálya

Jelen Szabályzat 2016. október 17. napján lép hatályba határozatlan időre. A Szabályzat a Társaság által folytatott minden olyan teljesen vagy részben automatizált, valamint manuális módon végzett adatkezelésre és adatfeldolgozásra is kiterjed, amely az érintett személy vagy gazdasági társaság adataira vonatkozik.

5. Adatkezelés

5.1. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az érintettek számára, kérésükre a Társaság által forgalmazott termékekkel kapcsolatos számlaadási kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok kezelése, információszolgáltatás, árajánlatküldés, valamint hírlevél szolgáltatás biztosítása a szolgáltatást igénybe venni kívánók részére, továbbá a Társaság vásárlói számára a jótállási, szavatossági és szerviz igények teljesítésével kapcsolatos teendők ellátása. A Társaság által üzemeltetett 3 db biztonsági kamera által kezelt személyes adatok célja a személy-, és vagyonvédelem.

5.2. Az Adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelése az Info tv. 5§. (1) bekezdés a. pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik. Az érintettek személyes adataik adatkezelő részére való megadásával kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Társaság a személyes adataikat jelen Szabályzat szerinti célra, mértékben, módon, terjedelemben és ideig kezelje. Az adatszolgáltatás önkéntes, a megadott adatok bármikor törölhetők, illetve az érintett kérésére az adatok részét vagy egészét a Társaság a nyilvántartásaiból törli.

5.3. A kezelt adatok köre

Az adatkezelés köre a Társaság által forgalmazott termékekkel kapcsolatos információkérés, árajánlatkérés, Társasággal való szerződéskötés, valamint hírlevél szolgáltatásra való feliratkozás érdekében a Társaság részére személyesen, levélben, vagy elektronikus úton a Társaság honlapján megadott következő adatokra terjed ki: vezetéknév, utónév, email cím, telefonszám, lakcím, érintett által önként megadott egyéb személyes adat.

A Társaság a székhelyén személy- és vagyonvédelem érdekében az általa működtetett 3 db biztonsági kamera által az érintett képmásáról felvételt készít, melyről a Társaság az a székhelyén kihelyezett figyelmeztető táblák útján is tájékoztatja az érintetteket.

5.4. Az adatok megismerésére jogosultak köre

Az érintett személyes adatainak megismerésére a Társaság, a Társaság munkavállalói és a Társaság könyvelésével és számvizsgálatával megbízottak jogosultak.

5.5. Az adatkezelés időtartama

A Társaság az adatokat azok rögzítésétől kezdve az adatkezelés céljának feltétlenül megfelelő mértékben és ideig kezeli, az érintett kérésére történő törlésig, de legfeljebb 15 évig.

A kamera felvételek tárolási időtartama: 3 hónap.

5.6. Az adatkezelés módja

A Társaság az adatkezelést a székhelyén lévő központi szerveren végzi. A Társaság az érintett személyes adatait minden esetben csak a szükséges mértékben, és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli. Az érintettek által önkéntesen megadott személyes adatok az e Szabályzatban írt céloktól eltérő célokra, és adattovábbításon kívül nem használhatók fel, az érintett kifejezett, írásbeli engedélye nélkül harmadik személynek nem adhatók át, kivéve, ha a Társaságot erre jogszabály kötelezi. A Társaság személyes adatokat harmadik személynek vagy hatóságok számára -ide nem értve a törvény ettől eltérő rendelkezését- kizárólag hatósági határozat alapján, vagy az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén adhat ki. A Társaság az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. A Társaság a részére megadott személyes adatok valóságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. A Társaság gondoskodik arról, hogy illetéktelen harmadik személyek ne férjenek hozzá az érintett személyes adataihoz. Ennek érdekében a Társaság és munkavállalói megteszik mindazon szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatok biztonságát biztosítják.

6. Az érintett jogai

6.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett kérelmére a Társaság tájékoztatást ad:

 - a kezelt, illetőleg a Társaság által megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól,

- az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,

- az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,

- adattovábbítás esetén arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az érintett adatait.

A Társaság az érintett részére a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 30 napon belül írásban tájékoztatást ad. Az érintett tájékoztatását a Társaság csak jogszabályban meghatározott esetekben tagadhatja meg. A felvilágosítás megtagadásáról, mely miatti bírósági jogorvoslat lehetőségéről tájékoztatni kell az érintettet. Az érintettel a megtagadás indokát is közölni kell, kivéve, ha jogszabály ezzel ellentétes rendelkezést tartalmaz.

6.2. Tiltakozáshoz való jog

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:

- az adatkezelés kizárólag az adatkezelő vagy harmadik személy érdekét szolgálja, kivéve kötelező adatkezelés esetén,

- a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

- törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Társaság a tiltakozást 15 napon belül megvizsgálja, és döntéséről írásban értesíti az érintettet.

6.3. Helyesbítéshez való jog

A valóságnak nem megfelelő személyes adatot a Társaság az érintett kérelmére helyesbíti. Amennyiben a Társaság az érintett felvilágosítása révén, vagy más módon meggyőződik arról, hogy a kezelt adat a valóságnak nem megfelelő, köteles tájékoztatni az illetékes személyt az adat helyesbítése céljából. A Társaság a helyesbítés iránti kérelmet 15 napon belül megvizsgálja, és döntéséről írásban értesíti az érintettet.

6.4. Töröltetéshez való jog

Az érintett személyes adatát a Társaság 30 napon belül törli, amennyiben:

- kezelése jogellenes,

- az érintett kéri, kivéve a törvényben előírt adatkezelést és e szabályzat hatálya alá tartozó jogszerűen kezelt adatot,

- az hiányos vagy téves

- és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható,

- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolására meghatározott határidő lejárt,

- azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről a Társaság értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. A kérelem elutasítása esetén az érintettet erről és a jogorvoslati lehetőségeiről tájékoztatni kell.

6.5. Kifogás, panasz

Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos észrevételeivel, kifogásaival, panaszaival az alábbi személyhez az alábbi elérhetőségeken fordulhat:

Név: Veszprémi Balázs

Beosztás: ügyvezető

Telefonszám: 06306457001

Levelezési cím: 1039 Budapest, Batthyány utca 28.

Személyesen: 1039 Budapest, Batthyány utca 28.

E-mail: info@jakuzziszuro.hu

6.6. Jogorvoslati jog

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos kifogása, illetve adatkezeléssel kapcsolatos panasza, vagy kérelme elutasítása esetén bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat.

7.  Adatfeldolgozó

A Társaság külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe - kivételt képez ez alól a törvényi kötelezettségnek megfelelően megbízott könyvelő. A Társaság által kezelt személyes adatokat szükség esetén maga a Társaság dolgozza fel. 

8. Adattovábbítás

A Társaság, mint adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt a Társaság nem felelős. A Társaság fenntartja magának a jogot egyes szolgáltatókkal való együttműködésre -mint például Facebook, Google, youtube. Jelen pont szerint szolgáltatók rendszereiben az ott megadott adatok tekintetében az adott szolgáltató saját adatvédelmi irányelvei az irányadók, oldalaikon megosztott tartalom vonatkozásában az adott szolgáltató a személyes adatok kezelője. A Társaság az érintett által megadott adatokat átadhat jelen pont szerinti szolgáltatók részére, azzal, hogy az átadott adatokat a szolgáltató kizárólag jelen szabályzatban meghatározott célra használhatja fel.

9. Személyes adatok gyűjtése

9.1. Adatok megadása

– regisztrációs oldalak, megrendelőlapok, szerződések A Társaság ingyenes szolgálatásaink (pl. hírlevél) igénybe vételéhez szükség lehet regisztrációs

- papír alapú vagy online

- formanyomtatványok kitöltésére.

Ilyen esetben a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat (nevet, postacímet, telefonszámot, e-mail címet) kérünk el. Fizetős szolgálatás igénybe vétele vagy termékek vásárlása esetében további adatokat is elkérhetünk pl. szállítási cím, bankszámlaszám, hitelkártya száma stb. Ezekre az adatokra a vásárlási – fizetési folyamat teljesítése, lezárása, illetve a szerződéses kötelezettségek szerződésszerű teljesítése végett van szükség. Az adatok megadása során az érintett többek között - a jelen adatvédelmi szabályzatban megadott megfelelő tájékoztatás birtokában - önként és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság az érintett részére e-mailben és/vagy levélben hírlevelet küldjön. Az érintett a Hírlevél szolgáltatásról bármikor, korlátozás és indokolás nélkül ingyenesen jogosult akár a Társasághoz címzett e-mail, postai levél útján vagy az online hírlevél alján leiratkozni, illetve az adatok törlését kérni.

9.2. Anonim látogatóazonosító (cookie-k vagy magyarul sütik) elhelyezése

9.2.1. Mi az az anonim látogatóazonosító (cookie vagy süti)?

Az anonim látogatóazonosítók (cookie-k vagy magyarul sütik) olyan fájlok vagy információdarabok, amelyek a számítógépen (vagy más internetképes készülékeken, mint okostelefon vagy táblagép) tárolódnak, amikor az érintett meglátogat egy a Társaság által üzemeltetett oldalt. Egy süti általában tartalmazza a webhely nevét, ahonnan az jött, a saját „élettartamát” (vagyis, hogy milyen hosszan marad a készülékeden) és az értékét, ami általában egy véletlenszerűen generált egyedi szám.

9.2.2. A Társaság hogyan használja az anonim látogatóazonosítókat (cookie-kat /sütiket)?

A sütiket arra használjuk, hogy a későbbiekben jobban testre lehessen szabni a Társaság oldalait, a termékeinket az érdeklődésnek és igényeknek megfelelően kínáljuk, ezáltal könnyebb legyen oldalaink használata. A sütik segítenek felgyorsítani a jövőbeni tevékenységeket oldalaink használata közben és nagyban hozzájárulnak az oldal használhatóságához. A sütik által tárolt információkat nem használjuk fel az érintett személyazonosságának megállapítására, és a mintaadatok teljes mértékben a Társaság ellenőrzése alatt állnak. A sütik által tárolt információk kizárólag az itt leírt célokra kerülnek felhasználásra.

A sütik megjegyzik

- az Ön megjelenítési beállításait, pl. a szín- és betűtípus-beállításokat;

- azt, hogy Ön válaszolt-e már a weboldalon esetleg megjelenő kérdésekre, felugró ablakokra;

- azt, hogy Ön beleegyezett-e (vagy sem) abba, hogy a webhelyünk sütiket használjon.

Emellett a portálunkon elhelyezett videofilmek némelyike szintén használ sütiket, hogy névtelen statisztikai adatokat gyűjtsön arról, milyen elérési útvonalon érkezik a felhasználó az adott oldalra, és mely videofilmeket nézi meg, illetve meddig és hányszor nézi meg azt. A sütiknek az engedélyezése nem feltétlenül szükséges a webhely működéséhez, de javítja a böngészés élményét és teljesítményét.

9.2.3. A sütik típusai

A sütiket többféle módon lehet csoportosítani. Az egyik csoportosítási mód, hogy az adott süti mennyi ideig marad az adott készüléken.

Ez alapján megkülönböztetünk:

- munkamenet sütiket – ezek ideiglenesek, addig maradnak a készüléken ameddig el nem hagyjuk a felkeresett oldalt

- állandó sütik – ezek tovább maradnak a készülékeken, és előfordulhat, hogy egészen addig, amíg manuálisan kitörlésre nem kerülnek

A másik fontos csoportosítási mód, hogy az adott süti milyen funkcióval van ellátva.

Ez alapján az alábbi bontást alkalmazhatjuk:

- teljesítményjavító sütik

- ezek segítségével nyomon követhetjük, hogy az érintett hogyan használja a honlapunkat, pl. hogy milyen oldalakat látogat. Ezek a sütik nem gyűjtenek az érintett azonosítására alkalmas adatokat, minden adatgyűjtés névtelenül történik, és célja kizárólag az, hogy javítsuk az oldal teljesítményét, megtudjuk, mi iránt érdeklődnek a felhasználók, és hogy mérhessük reklámjaink hatékonyságát.

A teljesítményjavító sütik segítségével:

- értékelni tudjuk weboldalunk teljesítményét,

- meg tudjuk határozni, milyen hibák fordulnak elő, és így tökéletesíteni tudjuk az oldalt,

- láthatjuk, mennyire hatékonyak a hirdetéseink, reklámjaink (ezt az információt nem osztjuk meg kívülállókkal).

Előfordulhat, hogy a megbízásunkból egyes sütiket külső cégek kezelnek, de ilyen esetben nem engedélyezzük az illető cégek számára, hogy a fent felsoroltaktól eltérő célra használják a sütiket.

- azonosító sütik

- ezek a sütik abban segítenek bennünket, hogy az érintett választásai, preferenciái alapján az egyéni igényeknek megfelelően alakíthassuk ki a honlapot.

Az azonosító sütik segítségével:

- „meg tudjuk jegyezni” a honlapot látogató választásait,

- láthatjuk, ha bejelentkezett az oldalra.

- célzott hirdetési sütik

- ezek arra szolgálnak, hogy érdemi információkat küldjenek a látogatónak, és hogy eltárolják, mely tartalmakat használja.

A célzott hirdetési sütik segítségével:

- személyre szabott hírtartalmakat küldhetünk e-mailben,

- figyelemmel kísérjük, hogy a látogató melyik tartalmakat használta fel.

9.2.4. Sütik kontrollálása és törlése

A Társaság által üzemeltetett oldalak használói a készülékek beállítása során karbantarthatják, törölhetik vagy letilthatják ezeket a sütiket, de ebben az esetben előfordulhat, hogy a webhely bizonyos funkciói nem működnek rendeltetésszerűen, illetve minden látogatás során manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat. Kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos tudnivalókért látogasson el az AllAboutCookies.org webhelyre. A Társaság adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-107111/2016

10. Adatvédelmi szabályzat módosítása

A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy jelen Adatvédelmi szabályzatot az érintett tájékoztatásával egyidejűleg egyoldalúan bármikor módosítsa. További adatvédelmi ügyekkel kapcsolatos kérdésekkel a http://www.naih.hu/ oldalon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Budapest, 2016. október 17.

Hydropool Hungaria Kft.